Pages

SHALAT QASHAR DAN SHALAT JAMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................ i
DAFTAR ISI ..........................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................1
BAB II SHALAT QASHAR DAN SHALAT JAMA’ ..............2
A. Shalat Qashar ................................................................ 2
  1. Pengertian Shalat Qashar ..............................2
  2. Dasar Shalat Qashar ....................................2
  3. Syarat-syarat Shalat Qashar ..................... 4
  4. Tata Cara Shalat Qashar 6
B. Shalat Jama’ .................................................... 6
  1. Pengertian Shalat Jama’ ............................. 6
  2. Dasar Shalat Jama’ .....................................7
  3. Macam-macam Shalat Jama’ .......................8
  4. Syarat-syarat Shalat Jama’ ...........................9
  5. Tata Cara Shalat Jama’ .........................10
C. Shalat Jama’- Qashar ..................................10
BAB III KESIMPULAN ..................................12
DAFTAR PUSTAKA .....................................13

i ii iii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13